المان آیکون اجتماعی برای فعال سازی افزونه به جی نیوز نیاز دارد.

CDC هشدار می دهد که Mpox ممکن است در ماه های آینده احیا شود